Siirry sisältöön

Tietosuoja

gdpr kuva

Tietosuoja ja tietoturva Suomen Diakoniaopistossa

Suomen Diakoniaopistossa noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia. Tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta huolehtiminen on osa Suomen Diakoniaopiston toimintaa.

Tietoturvallisuus tarkoittaa tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen turvaamista, mutta se sisältää myös suullisessa ja kirjallisessa muodossa oleva tiedon käsittelyn, siirtämisen ja säilyttämisen. Tietosuoja tarkoittaa henkilön yksityisyyden suojaamista ja henkilötietojen asianmukaista käsittelyä.

Jokainen Suomen Diakoniaopiston työntekijä ja opiskelija vastaavat omalta osaltaan tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteuttamisesta noudattamalla annettuja tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Tietosuojaselosteet

Suomen Diakoniaopiston tehnyt eri rekistereistä ja tietojen käsittelystä tietosuojaselosteita. Tietosuojaselosteissa on tarkemmin kuvattu kys. rekisteriin kerättäviä henkilötietoja, niiden käsittelyä ja tietojen poistamista. Tietosuojaselosteilla toteutetaan osaltaan tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisterinpitäjän informointivelvollisuutta.

Periaatteet henkilötietojen käsittelyssä ja keräämisessä

Henkilötietojen kerääminen perustuu lainsäädäntöön, henkilön suostumukseen, sopimukseen tai muuhun laissa määriteltyyn perusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain kyseiseen käyttötarkoitukseen ja niin kauan, kuin se on tarpeellista.

Henkilöt tiedot saamme suoraan opiskelijoilta tai asiakkailta, viranomaisilta tai muilta julkishallinnon toimijoilta. Opiskeluaikana opiskelijoista syntyy mm. tietoa opintosuorituksista, arvioinnista ja henkilökohtaisista opiskelusuunnitelmista. Opiskelijahallintojärjestelmän www-liittymä Wilmassa  on  eri lomakkeilla kerrottu, mitä ja miksi tietoja kerätään ja mihin tietoja siirretään. Suomen Diakoniaopiston opetuksessa käytettävissä sovelluksissa on otettu huomioon henkilötietojen käsittelyn tietosuojaperiaatteet samoin kuin Toimintakeskus Sovinnon toiminnassa.

Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus pyritään varmistamaan tietojen säännöllisellä päivittämisellä ja tarkistamisella. Opiskelijat vastaavat osaltaan omien henkilötietojen päivittämisestä ja niiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Henkilötietoja Suomen Diakoniaopisto luovuttaa vain laissa mainituilla perusteilla ja laissa mainituille luovutuksen saajille.

Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja vain niiden käsittelyn vaatiman ajan ja lainsäädännössä annettuja määräaikoja noudattaen. Poistamme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot lakien ja viranomaisohjeiden sekä Suomen Diakoniaopiston ohjeiden mukaisesti. Tilastointia ja raportointia varten tietoja saatetaan säilyttää myös pseudonymisoituina

Rekisterin suojauksen periaatteet

Suojaamme sinuun liittyvät tiedot tehtäväperusteisin ja henkilökohtaisin käyttöoikeuksin.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus tietojen tarkistamiseen: Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoa sinusta olemme tallentaneet.
  • Oikeus tietojen korjaamiseen: Sinulla on oikeus pyytää tietojen korjausta.
  • Oikeus kieltää tietojen käyttö: Voit myös lainsäädännön perusteella kieltää tietojesi käytön
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Voit myös pyytää tietojen poistamista tietyissä tilanteissa.
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Voit tietyissä tilanteissa vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Voit tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen tai henkilötietoja käsitellään automaattisesti.
  • Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa. Suomen Diakoniaopisto ei tee päätöksiä, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen tietojen käsittelyyn.

Suomen Diakoniaopisto ei kuitenkaan voi poistaa henkilötietoja, joita Suomen Diakoniaopisto käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella tai joihin on muu säilyttämisvelvoite.

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö
Rekisteritietojen oikaisupyyntö – Tietojen oikaisupyyntö (PDF)

Ladattavat tiedostot


Tietosuojaseloste Ruori-arviointi – Tietosuojaseloste Ruori-arviointi

Lisätietoja

tietosuojavastaava@sdo.fi

Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos et ole saanut Suomen Diakoniaopiston tietosuojavastaavalta riittäviä tietoja tai tekemääsi tietojen tarkistus- tai oikaisupyyntöön ei ole vastattu.

Mahdollinen tietoturvarikkomus

Jos epäilet tietoturvarikkomusta tai henkilötietojen väärinkäyttöä, voit tehdä ilmoituksen asiasta tällä lomakkeella.

Asiaan liittyvät sivut