Siirry sisältöön

Tietoa huoltajalle

suomen diakoniaopiston tapahtumakalenterin kuvituskuvassa kolme nuorta, joista yhdellä vr lasit päässä

Ajankohtaiset asiat tiedotetaan huoltajille pääasiassa Wilmassa tiedotteilla tai wilmaviesteillä.

Wilman käyttäjätunnukset

Avainkoodi Wilman käyttäjätunnusten tekemiseksi toimitetaan sähköpostilla.

Opiskelijoiden rokotukset ja vakuutusturva

Opiskelijan ohjaus ja tukipalvelut

Jokaisella opiskelijalla on nimetty omaopettaja, joka auttaa opintojen aloittamisessa ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisessa. Opiskelijan HOKS sisältää muun muassa:

  • Osaamisalan valinnan
  • Valinnaisten opintojen suunnittelun
  • Osaamisen tunnistamisen aiemmasta koulutuksesta tai muusta kokemuksesta
  • Suunnitelman erityisestä tuesta, jota opiskelijalle annetaan.

Omaopettaja seuraa opintojen etenemistä sekä ohjaa opiskelijaa opiskelupolkuun ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä. Omaopettaja pitää yhteyttä myös opiskelijan huoltajaan.

Jokaisella opiskelijalla on nimetty myös opinto-ohjaaja. Opinto-ohjaaja auttaa opintopolun suunnittelussa sekä ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Kampuksillamme on myös erityisopettajia opiskelijoita varten. Jos opiskelija tarvitsee erityistä tukea, voi opiskelija ja tämän huoltaja ottaa yhteyttä omaopettajaan tai suoraan erityisopettajaan.

Jokaisella kampuksella on avoin ohjaus- ja oppimisympäristö, Tsemppi, jossa voit opiskella itsenäisesti tai ohjatusti. Tsempin pedagogisilta valmentajilta ja opettajilta saat tukea oppimiseen ja opiskeluun. Tsempin tilassa on opiskelijoiden käytössä myös tietokoneita ja muita opiskeluvälineitä.

Suomen Diakoniaopiston sijaintikunnat järjestävät opiskeluhuollon (kuraattori, psykologi) ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskelijoiden omaSDO -sivustolta löytyvät tukitahojen yhteystiedot paikkakuntakohtaisesti. Opiskeluhuollon henkilöstöön saa yhteyden myös Wilman kautta wilmaviestillä.

Suomen Diakoniaopiston verkkosivuilta kohdasta Yhteystiedot voit hakea opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteystietoja.

Työelämässä tapahtuva oppiminen

Kaikkiin koulutuksiin ja tutkintoihin Suomen Diakoniaopistossa sisältyy oppimista, joka tapahtuu työelämässä. Jaksot työpaikoilla ovat eri mittaisia ja niitä kutsutaan erilaisilla nimillä. Valmentavassa koulutuksessa puhutaan työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumisesta, ammatillisessa koulutuksessa puhutaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lisäksi opintojen aikana toteutetaan erilaisia projekteja yhteistyössä työelämän kanssa.

Suomen Diakoniaopistossa on eri koulutusmuodoissa mahdollista opiskella myös hyvin työvaltaisesti. Lisäksi oppilaitoksessamme järjestetään oppisopimuskoulutusta. Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen myös arvioidaan työpaikoilla.

Rikostaustaote

Opiskeluun kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista alaikäisten lasten ja nuorten parissa, joten opiskelijan pitää hankkia rikostaustaote. Rikostausta ote on ilmainen ja se tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta. Ohje tilaamiseen löytyy Wilmasta.

Osaamisen arviointi tutkintoon johtavassa koulutuksessa

Osaamisen arviointi tehdään jokaisen koulutuksen tai tutkinnon osan lopussa. Silloin arvioidaan opiskelijan tietoja, taitoja, osaamista ja pätevyyttä. Osaamista arvioidaan esimerkiksi oppimistehtävien, tenttien tai portfolion perusteella. Ammatillisissa tutkinnon osissa osaaminen arvioidaan aina työpaikalla näytössä. Osaaminen arvioidaan yleensä asteikolla 1–5.

Tyydyttävä (T1/T2) – Hyvä (H3/H4) – Kiitettävä (K5).

Jos opiskelija on tyytymätön arviointiin, tämän tulee keskustella opettajan ja muiden henkilöiden kanssa, jotka osallistuivat arviointiin. Jos opiskelija on edelleen tyytymätön ja kokee, että arviointi on virheellinen, hän voi hakea siihen oikaisua. Suullinen tai kirjallinen arvioinnin oikaisupyyntö tehdään 14 vuorokauden sisällä siitä, kun opiskelija on saanut arvioinnin tietoonsa. Tarkemmat ohjeet oikaisupyyntöön saa opettajalta.

Lisätietoa arvioinnista löytyy Wilmasta opetussuunnitelmista ja tutkintojen toteutussuunnitelmista.

Opintoihin liittyvät etuudet

Jokaisella kampuksella on opintotoimisto. Jos opiskelija tarvitsee neuvoa opintoihin liittyvistä etuuksista, niin opintotoimistoon voi olla sähköpostitse yhteydessä opintotoimisto@sdo.fi tai käymällä opintotoimistossa. Opiskelija voi tilata erilaisia todistuksia ja lomakkeita opintotoimistosta Wilmassa olevalla lomakkeella.

Kelan etuuksista löytyy lisätietoa Opiskelijan pikaoppaasta.

Kaikilla kampuksilla opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla ilmaiseksi Kela-korttia näyttämällä, jos opiskelijan opintoihin kuuluu ateriaetu.

Opiskelu ja opetus Suomen Diakoniaopistossa

Opiskelijan lukujärjestyksestä löytyy lähiopetusta, etäopetusta, työelämässä oppimista sekä tiimissä ja itsenäisesti tapahtuvaa opiskelua. Lisäksi opiskelija voi ilmoittautua pajoihin tai verkkokursseille, joiden opetus ja ohjaus tulee myös näkyviin lukujärjestykseen. Eri opiskelumuotojen toteutus ja määrä vaihtelevat eri tutkinnoissa ja opiskelupoluilla. Opiskelijan yksilölliseen opiskelupolkuun vaikuttaa myös opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Lähiopetus
Lähiopetuksessa opiskellaan opettajan ohjauksessa kampuksella tai muussa lukujärjestykseen merkityssä paikassa. Lähiopetukseen voi sisältyä myös ohjattua tiimityöskentelyä tai oppimistehtäviä, ja lähiopetusta voidaan toteuttaa koko ryhmälle tai pienryhmissä.

Etäopetus
Etäopetuksessa opiskellaan opettajan ohjauksessa etäyhteydellä, esimerkiksi Ellissä tai Teamsissä. Etäopetuksessa opiskelijat ja opettajat ovat läsnä etäyhteydellä lukujärjestykseen merkittynä aikana. Myös etäopetukseen voi sisältyä tiimityöskentelyä, oppimistehtäviä tai esimerkiksi pienryhmäopetusta.

Verkko-opiskelu
Osan opinnoista voi opiskella itsenäisesti tai ohjatusti verkossa. Verkkokursseilla ilmoittaudutaan lukukausittain oppilaitoksen yhteisellä tarjottimella Wilmassa. Verkkokurssiin voi sisältyä yksi tai useampi etäopetuskerta esimerkiksi Ellissä tai Teamsissä. Tämän lisäksi verkossa opiskelu vaatii itsenäistä opiskelua ja oppimistehtävien tekemistä sovitussa aikataulussa.

Pajaopetus
Osan opinnoista voi opiskella myös pajoissa, jotka toteutuvat lähi- tai etäopetuksena. Pajoihin ilmoittaudutaan lukukausittain oppilaitoksen yhteisellä tarjottimella Wilmassa. Pajassa opiskelu edellyttää osallistumista lukujärjestykseen merkittyyn ohjaukseen sekä lisäksi itsenäistä opiskelua ja oppimistehtävien tekemistä sovitussa aikataulussa.

Työelämässä oppiminen
Kaikissa koulutuksissa ja tutkinnoissa opiskellaan vaihtelevan mittaisia jaksoja myös työpaikoilla. Ammatillisissa perustutkinnoissa kaikkiin ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy työelämässä oppimista, ja osaaminen myös arvioidaan näytössä työpaikalla. Työelämässä oppimisen ajankohdat ja kesto näkyvät opiskelijan lukujärjestyksestä, mutta niitä tarkennetaan aina opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Ammattiin voi opiskella myös työvaltaisesti, jolloin suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla. Myös tutkintoa edeltävään valmentavaan koulutukseen sisältyy työelämään tutustumista. Työelämässä tapahtuvan oppimisen ajalle opiskelijalle nimetään aina ohjaava opettaja oppilaitoksesta sekä työpaikkaohjaaja työpaikalta.

Tiimityöskentely ja itsenäinen opiskelu
Kaikissa koulutuksissa ja tutkinnoissa opiskellaan osin myös opiskelijatiimeissä ja itsenäisesti. Tähän on usein varattu aikaa myös opiskelijan lukujärjestyksestä, mutta tiimissä tai itsenäisesti voi opiskella myös muuna aikana. Tiimityöskentelyn tai itsenäisen opiskelun aikana opiskelijat voivat opiskella kotona, koulun tiloissa tai muussa opiskeluun sopivassa paikassa. Tiimityöskentelyn tai itsenäisen opiskelun aikana voi tehdä opettajan lähi- tai etäopetuksessa ohjeistamia oppimistehtäviä tai projekteja. Lukujärjestykseen varattua aikaa voi käyttää myös kaikkeen itsenäiseen tai tiimissä tapahtuvaan opiskeluun.

Huom! Opiskelijan lukujärjestys löytyy Wilmasta, ja sitä kannattaa seurata aktiivisesti joka päivä. Lukujärjestykseen voi tulla tarkennuksia tai muutoksia. Lukujärjestyksestä näkyy opetus, opettaja sekä opetuksen paikka ja aika.

HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään heti opintojen alussa HOKS, eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti HOKS-keskusteluissa koko opintojen ajan. HOKS-ohjauksesta vastaa opiskelijan omaopettaja, joka sopii opiskelijan kanssa ohjauskeskusteluista. Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan opiskelijan tavoitteena oleva tutkinto ja siihen sisältyvät opinnot. HOKSiin kirjataan myös opiskelijan aiempi osaaminen, joka liittyy suoritettavaan tutkintoon. Lisäksi suunnitellaan, miten ja missä aikataulussa opiskelija hankkii tutkintoon vaadittavaa osaamista opintojensa aikana sekä opiskelijan opiskeluunsa tarvitsema tuki ja ohjaus. HOKSiin liitetään myös suunnitelma osaamisen osoittamisesta sekä opiskelijan urasuunnitelma.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimiseen voi osallistua opiskelijan ja omaopettajan kanssa opintojen eri vaiheissa esimerkiksi opinto-ohjaaja, muut opettajat tai erityisopettaja. Myös alaikäisen opiskelijan huoltajalla on oikeus osallistua opiskelijan HOKS-keskusteluun.