Siirry sisältöön

Opiskelija­valinnan perusteet

Ammatilliset perustutkinnot

Valintapäivä sisältää infon ja haastattelun. Lisäksi suomea toisena kielenä puhuville järjestetään kielikoe, jos heillä ei ole suomalaisen peruskoulun päättötodistusta tai muuta suomen kielellä suoritettua tutkintoa (ammatillinen perustutkinto / ylioppilastutkinto / korkeakoulututkinto), YKI-tutkintoa (kaikki osa-alueet taso 3) tai valtionhallinnon kielitutkintoa.

Niille jatkuvan haun hakijoille, joilla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta, vastaavaa oikeaksi todistettua peruskoulun todistusta tai ylemmän koulutusasteen todistusta, voidaan järjestää myös matemaattisten taitojen testi. Kieli- ja opiskelutodistukset tulee liittää hakemukseen tai lähettää sähköisesti oppilaitokseen hakuajan päättymiseen mennessä.

Infossa esitellään tutkintoa ja Suomen Diakoniaopistoa. Infossa käydään läpi myös tutkintoon liittyviä säädöksiä ja ammatin vaatimuksia.

Jokaisen perustutkinnon tarkemmissa hakutiedoissa tiedotetaan kyseisen koulutuksen kielitaitovaatimuksesta. Kielitaitovaatimukset voivat vaihdella perustutkinnoittain ja tilanteittain.

Poikkeustilanteissa valintapäivän sisältöä voidaan myös muuttaa esimerkiksi siten, että jokin osio voi jäädä pois. Ajantasaisen tiedon valintapäivän sisällöstä ja toteutustavasta saa aina kyseisen koulutuksen hakutiedoista osiossa Hae opiskelemaan.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on omat opiskelijavalinnan perusteensa. Poikkeuksena kuitenkin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon opiskelijavalinta, jossa noudatetaan samoja periaatteita ja pisteytettäviä kohteita kuin jatkuvan haun ammatillisten perustutkintojen valinnoissa.  

Jatkuvan haun opiskelijavalinnan perusteet

Jatkuvassa haussa valintahaastattelussa voi saada enintään 16 pistettä. Pisteet muodostuvat seuraavista alueista:

 • Koulutuksen tarve
 • Työkokemus
 • Vapaa-ajan aktiivisuus
 • Motivaatio ja koulutuksen tuntemus
 • Alan työn tuntemus

Hakijat valitaan pistejärjestyksessä. Tasapisteissä olevien hakijoiden osalta painotetaan ensin koulutuksen tarpeen pisteitä, toisena työkokemuksen pisteitä. Jos molemmissa edellä mainituissa on tasapisteet, opiskelupaikka arvotaan. Samoin menetellään varasijojen kanssa.

Yhteishaun opiskelijavalinnan perusteet

Tutustu yhteishaun opiskelijavalinnan perusteisiin Opintopolussa ›

Kasvatus- ja ohjausala sekä sosiaali- ja terveysala

Yhteishaun todistuspisteiden lisäksi voi saada 1-10 lisäpistettä valintahaastattelun seuraavista osa-alueista:

 • Aloitteellisuus ja vastuullisuus
 • Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen
 • Ongelmanratkaisutaidot

Lisäpisteet ovat käytössä kasvatus- ja ohjausalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla yhteishaussa vain Oulun kampuksella.

Hius- ja kauneudenhoitoala

Yhteishaun todistuspisteiden lisäksi voi saada 0-10 lisäpistettä valintahaastattelun seuraavista osa-alueista:

 • Sosiaalisuus ja ilmaisutaito
 • Kädentaidot
 • Visuaalisuus ja avaruudellinen hahmottaminen

Harkinnanvarainen haku

Yhteishaussa hakijat voivat hakea koulutukseen myös harkintaan perustuvan valinnan kautta. Lisätietoja harkintaan perustuvasta valinnasta saa Opintopolussa. Harkintaan perustuvaan valintaan osallistuvien pitää toimittaa hakemuksen liitteet oppilaitokseen hakuajan aikana tai pian sen jälkeen. Erilliset ohjeet liitteiden toimittamiseen saa hakuilmoituksesta tai hakemuksen teon yhteydessä.

Jos haet harkinnanvaraisessa haussa, toimita Suomen Diakoniaopistoon

– Oppimisvaikeuksissa asiantuntijalausunto (esim. lääkärin, psykologin tai erityisopettajan lausunto), jossa kerrotaan oppimisvaikeuksien näkyminen opinnoissa.
– Sosiaalisissa syissä asiantuntijalausunto (esim. psykologi, kuraattori) jossa kerrotaan, miten sosiaaliset syyt on vaikuttaneet opinnoista suoriutumiseen.
– Ei perusopetuksen päättötodistusta (peruskoulu jäänyt kesken) selvitys aiemmista opinnoista.
– Ulkomaisella todistuksessa hakeva: toimita virallisen kielenkääntäjän todistamat suomenkieliset käännökset aiemmista todistuksista ja todistus suomen kielen taidosta (esim. YKI).

Vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatillinen koulutus

Kaikki hakijat kutsutaan valintapäivään oppilaitokseen. Valintapäivä sisältää vaativana erityisenä tukena järjestettävässä kodinhuoltajakoulutuksessa haastattelun ja toiminnallisen tehtävän. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa hakijat osallistuvat haastatteluun.

Vaativana erityisenä tukena järjestettäviin koulutuksiin hakevien pitää toimittaa liitteitä koululle hakuajan aikana tai pian sen jälkeen. Erilliset ohjeet liitteiden toimittamiseen saa hakuilmoituksesta tai hakemuksen teon yhteydessä.

Liitteitä voivat olla:

– Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS, HOKS
– Terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta
– Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset.

Pyydämme yleensä hakijoita tekemään myös RUORI-itsearvioinnin ennen valintapäivään osallistumista. RUORI-kyselyn avulla selvitämme tarkemmin hakijan toimintakykyä ja tuen tarpeita.

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän kodinhuoltajakoulutuksen opiskelijavalinnan perusteet

Haastattelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

 • Motivaatio ja koulutuksen tarve
 • Elämäntilanne
 • Vuorovaikutus haastattelutilanteessa

Kodinhuoltajakoulutuksen toiminnallisessa tehtävässä selvitetään hakijan tuen tarvetta ja toiminnallisia taitoja. Valitsemme vaativana erityisenä tukena järjestettävään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon hakijoita, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia, vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea. Valittavilla hakijoilla tulee olla myös riittävä suomen kielen taito yksilöllisellä opiskelupolulla edistymiseen.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) opiskelijavalinnan perusteet

Haastattelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

 • Vaativan erityisen tuen peruste: Opiskelijaksi voidaan valita henkilö, jolla on vaikeita oppimisvaikeuksia, vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi hän tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea
 • Hakija osoittaa motivaationsa koulutukseen
 • Koulutuksen tavoitteet tukevat hakijan tavoitteita
 • Koulutus on hakijan tilanteeseen nähden oikea-aikainen ja hakijalla on kokopäivätoimisen opiskelun mahdollistava elämäntilanne

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA

TUVA-koulutuksen opiskelijavalinnan perusteet

Haastattelemme kaikki jatkuvassa haussa hakevat TUVA-hakijat. Yhteishaussa hakevia TUVA-hakijoita ei haastatella. Järjestämme kaikissa hauissa tarvittaessa kielikokeen TUVA-koulutukseen ulkomaisella todistuksella hakeville. Priorisoimme valinnoissa oppivelvolliset ja muut nuoret hakijat.

Haastattelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

 • Hakijalla ei ole perusopetuksen jälkeistä tutkintoa
 • Hakijalla on tarve vahvistaa opiskeluvalmiuksia ennen jatko-opintoihin siirtymistä aikaisemmista koulutuksista huolimatta
 • Hakijan aiemmin suorittaman tutkinnon perusteella ei ole mahdollista työllistyä
 • Hakijan elämäntilanne tai muutokset toimintakyvyssä vaatii opiskeluvalmiuksien vahvistamista
 • Koulutuksen tavoitteet tukevat hakijan tavoitteita
 • Koulutus on hakijan tilanteeseen nähden oikea-aikainen ja hakijalla on kokopäivätoimisen opiskelun mahdollistava elämäntilanne
 • Hakija ilmaisee motivaationsa koulutukseen
 • Suomea toisena kielenä puhuvilla kielitaito vähintään A1.3 (Alppikadun kampus), vähintään A2.2. (Oulun ja Lahden kampukset)