Siirry sisältöön

UUSIKSI – osaamista kierrätykseen ja uusiomateriaalien käsittelyyn, JOTPA

Rahoittaja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, JOTPA
Hankkeen kesto 01.08.2022 - 30.06.2024

Hankkeen tavoitteet

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Uusiksi hankkeen tarkoituksena on edistää Lahden kierrätyskeskuksissa työskentelevien ihmisten osaamisen kehittämistä ja mahdollistaa heille opintojen suorittamista työelämässä yhteistyössä paikallisten oppilaitosten ja kierrätyskeskusten kanssa. SDO tuo valinnaisten YTO opintojen kestävän kehityksen, yrittäjyyden ja yhteisöjen ohjausosaamisen yhdistävää sisältöä koulutuksen yhdessä suunniteltuun 15 op laajuiseen koulutukseen. Nykyisiä pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia sovelletaan käytäntöön tähän koulutukseen sopivaksi ja samalla luodaan uusia työelämälähtöisiä sisältöjä kierrätyskeskusten oppimisympäristöihin sovellettavaksi. Sisältöjä on mahdollista hyödyntää myös SDO:n opintotarjontaan.
Tavoitteena on parantaa työikäisten ihmisten osaamisen kehittämistä ja työllistymistä siten, että jokainen voi kehittää osaamistaan työuransa aikana, hankkimalla tietoja ja taitoja merkityksellistä elämää varten. Mukana hankkeessa ovat Suomen Diakoniaopisto, Harjulan setlementti (https://peda.net/harjulan/uusiksi-osaamista-kierratykseen-ja-uusiomateriaalien-kasitte ), SPR:n Kontti ja Koulutuskeskus Salpaus. Taustaorganisaationa on jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA), jonka toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä ja kasvua.

Hankkeen toteutus

Projektin käytännön toteutus tapahtuu kierrätyskeskuksessa tai kierrätystoiminnassa työn opinnollistamisen avulla siten, että opintojen toteutuksessa käytetään hyväksi teemaviikkoajattelua, jolloin teema viikkojen aikana on mahdollista suorittaa opintoja aina yksi kokonaisuus kerrallaan.
Teemaviikkoihin sisältyy pieni teoriaosuus, jossa perehdytään aiheeseen ja sen jälkeen työskennellään itsenäisesti ja tarpeen vaatiessa tehtävätunnilla voi tehdä työhön liittyviä tehtäviä ja pyytää apua. Työnohjaajat ovat mukana aktiivisesti työssä oppimisen seuraamisessa ja arvioinnissa.
Teemaviikkojen lisäksi halukkaat voisivat suorittaa syventävää verkkokokonaisuutta (Kestävä kehitys kierrätyskeskuksessa) omaan tahtiin taustalla.
Aluksi projektia on pilotoitu Harjula setlementin kierrätyskeskus Patinassa ja seuraavaksi SPR:n KONTTI kirpputorilla Lahdessa.

Lisätietoja hankkeesta

Kierrätystä, kierrätysmateriaalien käsittelyä ja kestävää kehitystä kierrätystoiminnassa, 15 op. Opinnot suoritetaan työn opinnollistamista hyväksi käyttäen yhteistyössä Harjulan kansanopiston ja kierrätystoimijoiden kanssa Lahdessa.
Kierrätystä ja kierrätysmateriaalien käsittelyä työssä oppien, 10 op sisältää seuraavat opinnot:
Turvallinen työskentely kierrätystoiminnassa, 2 op
Jakeiden ja laadun tunnistaminen, 2 op
Kiertotaloutta kierrätystoiminnassa, 1 op
Tuotteen uusi elämä, 1 op
Vuorovaikutus ja viestintä kierrätystoiminnassa, 1 op
Tuotteiden arvon tunnistaminen: tekstiilit, huonekalut ja käyttöesineet, 3 op
Kestävä kehitys kierrätystoiminnassa 5 op kokonaisuus sisältää seuraavat opinnot:
Kestävän kehityksen edistäminen kierrätystoiminnassa, 1 op
Kestävän tulevaisuuden rakentaminen kierrätystoiminnassa, 3 op
Kierrätystoimintatyön kuvaaminen portfolion avulla, 1 op.

Suomen Diakoniaopisto Mika Korkka mika.korkka@sdo.fi +358503415246