Siirry sisältöön

Joukosta tiimiksi- pikkutiimien ja koko tiimin yhteistyön kehittäminen, OAJ

RahoittajaOpetusalan ammattijärjestö, OAJ
Hankkeen kesto01.10.2022 - 31.10.2023

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa on tavoitteena kehittää SOTE-tiimin jäsenten työhyvinvointia rakentamalla toimiva, tiimin työskentelyä tukeva ja sitä kautta tiiminjäsenten työhyvinvointia vahvistava tiimimalli toimintatapoineen. Ison tiimin toimintarakenteen mallintaminen edistää työnantajan ja työntekijöiden työelämän laatua koko SDO:ssa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toimintasuunnitelma

1. Kartoitusvaihe
Hankkeessa tehdään tiimin toiminnan lähtötilanteen kartoitus ulkopuolisen fasilitaattorin avulla SOTE-tiimissä. Fasilitaattori tapaa koko tiimin ja tiimin jäseniä, laatii kyselyn tiimiläisten odotuksista. Tulosten perusteella arvioidaan kehittämisen polkuja ja käytäntöjä, omaan ja yhteisön oppimisen ja kehittämisen tapoja sekä analysoidaan kokeiluja/kehittämistä uudesta näkökulmasta tai uudella menetelmällä.

2. Kartoituksen tuloksien perusteella rakennetaan tiimille nykyistä toimivampi tiimin toimintamalli. Työskentelyssä hyödynnetään tiimin säännöllisiä kokousaikoja, pedagogisia suunnitteluaikoja ja järjestetään tiimille kehittämispäivä.
Ajatuksena on, että SOTE-tiimissä testaamme ison tiimin jakamista pienempiin tiimeihin, jolloin tiimityöskentelyn periaatteiden on mahdollista paremmin toteutua. Toimintamalli voi koostua mm. seuraavista asioista:
– Työntekijöiden ja työnantajan yhteistoiminta. Henkilöstön hyvinvointikyselyn perusteella työn arvot ja tavoitteet ovat yhteiset. Tämä on hyvä lähtökohta kehittää arjen toimintatapoja yhdessä.
– Tiimin yhteinen pohdinta ja sopiminen, miten toimitaan perustehtävään liittyvissä tilanteissa.
– Tiimisopimuksen laadinta – uudet toimintatavat
– Tiimiläisten osallisuuden ja vastuiden kuvaukset
– Dialogi osaksi arjen toimintatapaa
– Yhteiset jaksamisen ja palautumisen tavat
– Vertaisuus tiimissä
– Hyviä käytäntöjä jaetaan yhteisössä kaikkien kesken ja niille varataan aikaa yhteisissä kokouksissa.

3. Hankkeessa muodostuneen mallin toimivuutta testaamme myös muissa isoissa tiimeissä. Toimintamalli on mallinnettavissa tiimimäisesti organisoituneissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeessa on mukaan työnantaja tiimioppimisen taustaviitekehyksen näkökulmasta.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen kohderyhmät

– Hanketoiminnan pilotointi- ja mallinnusvaiheessa sosiaali- ja terveysalan perustutkintotiimin (SOTE-tiimi) jäsenet 24 ja tiimin esihenkilö.
– Tulosten levittämisvaiheessa muut isot tiimit voivat hyödyntää pilotoinnissa syntynyttä mallia.

Hankkeen tulokset

Saatujen tulosten perusteella Kolme pikkutiimiä tiimimalli tukee pedagogista työskentelyä ja sen kehittämistä sekä tiimiläisten sitoutumista työhön. Vastuu työskentelystä ja sen johtamisesta lisäävät valmentavan johtajuuden kehittymistä ja johtamista SDO:ssa. Todettiin myös, että kokousten etukäteissuunnitelma lukukaudeksi kerrallaan ja sovitut aikataulutukset sujuvoittavat kokouskäytäntöjä, lisäävät työn ennakoitavuutta ja jatkuvuutta, tukevat keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä oman työn suunnittelua. Lisäksi tiimin yhteisiin tapaamisiin varattu aika vapaaseen keskusteluun tukee vertaismentorointia ja hyvien käytäntöjen jakamista tapaamisissa.
Tulosten perusteella työskentely pysyvissä pikkutiimeissä lisää osallisuutta sekä luottamusta ja turvallista työilmapiiriä. Psykologisella turvallisuudella sekä arvostavalla kohtaamisella on todettu olevan suuri merkitys työn tekemisen ja tuottavuuden kuin työhyvinvoinninkin kannalta (MIELI ry). Tutkimusten mukaan hyvinvoinnin vahvistuminen työssä parantaa työelämän laatua, sillä opettajien työhyvinvoinvoinnin vaikutukset heijastuvat opetukseen ja opiskelijoiden kokemaan hyvinvointiin sekä työn tuloksellisuuteen ja työhön sitoutumiseen (Wenström 2020).
Pysyvissä pikkutiimeissä työskentelyn toimintamalli tukee työhyvinvointia ja johtamista koko SDO:ssa.

Suomen Diakoniaopisto Tuulikki Vuorinen tuulikki.vuorinen@sdo.fi +358 50 578 1235