Siirry sisältöön

Etsivä nuorisotyö 2019-2023

Rahoittaja Helsingin kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Hankkeen kesto 01.01.2019 - 31.12.2023

Hankkeen tavoitteet

Toteutamme etsivää nuorisotyötä nuorisolain 1285/2016 määrittelemällä tavalla. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on tukea alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä nuoria, jotka ovat jääneet koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Nuoria autetaan saamaan tarvitsemansa palvelut ja pääsemään elämässään eteenpäin pienin askelin. Etsivä nuorisotyö on nuorille vapaaehtoista ja nuoret itse määrittelevät, millaista tukea tarvitsevat.

Hankkeen toteutus

Toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaaksi ei haeta tai ole erityisiä kriteereitä ja osallistua saa nimettömästi, jos niin haluaa ja niin kauan kuin haluaa. Tarkoituksena on tukea nuoria löytämään palvelut, jotka ovat realistiset heidän tarpeisiinsa ja elämäntilanteisiinsa nähden. Tarvittaessa nuoria tuetaan muihin palveluihin kiinnittymisessä.

Nuorten rinnalla kuljetaan niin kauan, kuin nuori kokee olevan tarpeen. Rinnalla kulkeminen ei tarkoita kuitenkaan tavoitteetonta ja passivoivaa puolesta tekemistä, vaan asiakassuhteessa nuoria aktivoidaan ja tuetaan pikkuhiljaa itsenäistymiseen. Rinnalla kulkeminen on myös jalkautumista yhdessä nuoren kanssa esimerkiksi tarvitsemiinsa palveluihin.

Noudatamme asiakastyössä dialogista, voimavara- ja ratkaisukeskeistä näkökulmaa. Pitkäjänteinen ja kärsivällinen työote on nuorten kanssa työskentelyssä tärkeää. Nuorten kanssa työskentelyssä aidolla välittämisellä ja luottamuksellisella vuorovaikutussuhteella on suuri merkitys. Etsivässä nuorisotyössä painotetaan varhaista puuttumista, jotta ongelmat eivät kasaantuisi liian suuriksi. Nuoria motivoidaan ja rohkaistaan ottamaan tarjolla olevaa tukea vastaan, löytämään omat vahvuutensa ja ottamaan ne käyttöön. Usein huomion kiinnittäminen vahvuuksiin ja niiden vahvistamiseen motivoi nuoria tarttumaan myös vaikeampien asioiden käsittelemiseen.

Toteutamme etsivää nuorisotyötä konsortiona Helsingin Diakonissalaitoksen Vamoksen kanssa vuodesta 2019 alkaen. Konsortio mahdollistaa entistä paremman palvelun saavutettavuuden ja asiakaslähtöisyyden, kun toimijoina meillä on tarjota nuorille enemmän toiminnallisia vaihtoehtoja. Sekä Vamoksen että Suomen Diakoniaopiston etsivät nuorisotyöntekijät muodostavat yhteisen tiimin.

Lisätietoja hankkeesta

Työskentelyssä pyritään herättämään nuoren sisäinen muutosprosessi, jossa nuori itse on muutoksen tekijänä eikä kohteena. Kun nuorta ei painosteta muutokseen, vaan muutosprosessille annetaan aikaa ja vapautta nuoren tarpeiden ja oman kehitystahdin mukaisesti, ovat tulokset kestävämpiä ja muutos pysyvämpää. Työskentelyssä nuoren vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja huomioiminen on tärkeää ja se voi antaa sysäyksen positiiviseen muutosprosessiin. Kun nuoren kanssa työskennellään kohti tulevaisuuden tavoitteita, on työntekijän tärkein tehtävä kulkea nuoren rinnalla, motivoida ja kannustaa häntä.

Etsivässä nuorisotyössä asiakasverkostotyö on yksi tärkeimmistä työmuodoista, joka kuuluu tiiviisti itse asiakastyöhön. Teemme säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä muun muassa Helsingin alueella toimivien julkisten palvelujen kanssa (mm. Puolustusvoimat, Helsingin kaupungin työpajat, TE-toimistot, Ohjaamo, Osaamiskeskus, Helsingin nuortenpalvelut, Rikosseuraamuslaitos, Nuorisoasema, sosiaalitoimi sis. lastensuojelu ja jälkihuolto, psykiatrinen ja päihdepsykiatrinen poliklinikka, 2. asteen oppilaitokset, Helsingin oikeusaputoimisto, Sleep Helsinki-hanke, KELA) sekä erilaisten kansalaisjärjestöjen, erityisesti asunnottomien, päihde- ja rikostaustaisten- sekä maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien järjestöjen, kanssa (mm. Tukikohta ry, KRITS, VAMOS, HDL-päihdepalvelut, Valovalmennus, Monika naiset ry, Sininauhasäätiö, Suomen Pakolaisapu, Matkalla kotiin ry, Nuorisosäätiö, Aseman lapset ry, Takuusäätiö, Helsingin Nuorisotakuutalo).

Hankkeen tulokset

2019

Etsivä nuorisotyö oli vuonna 2019 yhteydessä yhteensä 144:n nuoreen, joista naisia oli 55 ja miehiä 89. Etsivä nuorisotyö tavoitti yhteensä 68 nuorta. Näistä 23 oli naisia ja 45 miehiä.

Suurin osa nuorista ohjautui etsivän työn piiriin erilaisten yhteistyötahojen kautta, toi-sen asteen oppilaitosten, vanhempien ja nuorten itsensä tai heidän ystävien yhtey-denottojen kautta. Tiiviin, sisäisen yhteistyön tuloksena, Suomen Diakoniaopiston So-vinnon kampuksen Toimintakeskuksen, erityisesti työpajojen, asiakkaita ohjautui myös etsivään nuorisotyöhön.

Nuoria tavattiin etsivien toimistolla Pulttitiellä tai nuorten halutessa heille paremmin tavoitettavissa ympäristöissä. Etsivä nuorisotyömme teki myös kotikäyntejä nuoren tilanteen niin vaatiessa. Tarkempia lisätietoja nuorten tilanteista ja ohjautumisista Pa-rent-koosteessa (liite 1). Nuorten palautteita toiminnasta liitteessä 2.

2020

Etsivä nuorisotyö oli vuonna 2020 yhteydessä yhteensä 83:n nuoreen, joista naisia oli 35 ja miehiä 48. Etsivä nuorisotyö tavoitti yhteensä 63 nuorta. Näistä 27 oli naisia ja 36 miehiä.

Suurin osa nuorista ohjautui etsivän työn piiriin vanhempien ja nuorten itsensä tai hei-dän ystävien yhteydenottojen tai erilaisten yhteistyötahojen ja toisen asteen oppilaitos-ten kautta. Tiiviin yhteistyön tuloksena Sovinnon nuorten työpajojen asiakkaita ohjau-tui myös etsivään nuorisotyöhön.
Nuoria tavattiin etsivien toimistolla Pulttitiellä, Mäkelänkadulla tai nuorten halutessa heille paremmin tavoitettavissa ympäristöissä. Korona-pandemian vuoksi etsivä työ toimi kuitenkin enemmän verkossa ja etäyhteyksillä. Nuorille mahdollistettiin tapaami-set verkkoyhteyksillä sekä ulkona kävelyllä turvaetäisyydet huomioiden. Tämän lisäksi työntekijät olivat saatavilla SDO:n nuorten työpajan Discord-palvelimella. Vuoden lopussa sovittiin Kohtaus ry:n kanssa myös heidän Discord-palvelimella päivystyksestä, ja päivystystä alettiin toteuttaa helmikuusta 2021. Lähitapaamisia järjestettiin huomioon ottaen ajankohtaiset viranomaisohjeet koronan osalta.

Työtä tehdessä huomattiin, että toisten nuorten oli helpompi omaksua digitaalinen yhteydenpito kuin toisten ja valitettavasti jotkut nuoret kärsivät enemmän lähitapaamisten puutteesta. Haasteena oli myös, että monet nuoria yhteen kokoavat palvelut toimivat vain etänä pandemia-aikana ja useiden nuorten oli vaikea hyötyä niistä. Etsivä nuorisotyömme teki myös kotikäyntejä nuoren tilanteen niin vaatiessa. Tarkempia lisätietoja nuorten tilanteista ja ohjautumisista Parent-koosteessa (liite 1). Nuorten palautteita toiminnasta liitteessä 2.

2021

Etsivä nuorisotyö oli vuonna 2021 yhteydessä yhteensä 69:n nuoreen, joista naisia oli 40 ja miehiä 29. Etsivä nuorisotyö tavoitti yhteensä 40 nuorta ja oli kontaktissa 21 nuoreen. Kahdeksaan nuoreen ei saatu kontaktia ollenkaan.

Suurin osa (33%) nuorista ohjautui etsivän työn piiriin toisen asteen oppilaitoksista nuorisolain puitteissa. Seuraavaksi eniten (26%) ohjautui itsenäisesti ja kavereiden tai sukulaisten kautta. Loput nuorista (41%) ohjautui erilaisten yhteistyötahojen, mm. nuorisotyön ja kolmannen sektorin kautta.

Nuoria tavattiin etsivien toimistolla Mäkelänkadulla, yhteistyökumppaneiden tiloissa, julkisilla paikoilla tai nuorten halutessa heille paremmin tavoitettavissa ympäristöissä. Nuorille mahdollistettiin tapaamiset verkkoyhteyksillä sekä ulkona kävelyllä turvaetäisyydet huomioiden. Tämän lisäksi työntekijät olivat saatavilla SDO:n nuorten työpajan ja Kohtaus ry:n Discord-palvelimella. Lähitapaamisia järjestettiin huomioon ottaen ajankohtaiset viranomaisohjeet. Työtä tehdessä huomattiin, että toisten nuorten oli helpompi omaksua digitaalinen yhteydenpito kuin toisten ja valitettavasti jotkut nuoret kärsivät enemmän lähitapaamisten puutteesta. Haasteena oli myös, että monet nuoria yhteen kokoavat palvelut toimivat vain etänä pandemia-aikana ja useiden nuorten oli vaikea hyötyä niistä. Etsivä nuorisotyömme teki myös kotikäyntejä nuoren tilanteen niin vaatiessa.

2022
Etsivä nuorisotyö oli vuonna 2022 yhteydessä yhteensä 82:n nuoreen, joista naisia oli 41 ja miehiä 41. Etsivä nuorisotyö tavoitti yhteensä 54 nuorta ja oli kontaktissa 18 nuoreen. Kymmeneen nuoreen ei saatu kontaktia lainkaan.

Noin kolmasosa (34%) nuorista ohjautui etsivän työn piiriin itsenäisesti tai kavereiden kautta ja toinen kolmasosa (31%) oppilaitoksista. Loput nuorista (35%) ohjautui erilaisten yhteistyötahojen, mm. nuorisotyön ja kolmannen sektorin kautta.

Nuoria tavattiin etsivien toimistolla Mäkelänkadulla, yhteistyökumppaneiden tiloissa, julkisilla paikoilla tai nuorten halutessa heille paremmin tavoitettavissa ympäristöissä. Nuorille mahdollistettiin tapaamiset verkkoyhteyksillä. Lähitapaamisten määrä lisääntyi, koska koronarajoitteet eivät enää vaikuttaneet samalla tavoin tapaamisten järjestämiseen. Tämä helpotti suurimman osan nuorista kanssa työskentelyä, vaikka pandemian vaikutukset olivat edelleen nähtävissä asiakaskunnassa. Joidenkin nuorten oli vaikeampi poistua kotoa ja ylipäätään lähteä uudelleen elämään arkea ja suunnittele-maan tulevaisuutta. Etsivä nuorisotyömme teki myös kotikäyntejä nuoren tilanteen niin vaatiessa.

2023
Päivitetään pian.

Suomen Diakoniaopisto Aleksanteri Virta aleksanteri.v.virta@sdo.fi +358447097710