Siirry sisältöön

Erasmus – SDO KA1 2021

Rahoittaja Erasmus, Opetushallitus
Hankkeen kesto 01.09.2021 - 31.08.2023

Hankkeen tavoitteet

Erasmus+ KA1 (2021-1-FI01-KA121-VET-000004273 ) liikkuvuushanke ammatilliselle koulutukselle.
Tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä. Erasmus+ ohjelmaopas 2021: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2021
Erasmus+ liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista, rahoitusta haetaan aina organisaation kautta, yksityiset henkilöt eivät voi hakea ulkomaan jakson rahoitusta suoraan Erasmus -ohjelmasta. SDO sai akkreditoinnin uudelle Erasmus kaudelle 2021-2027, joten SDO voi hakea Erasmus+ hankerahoitusta itsenäisesti.
Uuden Erasmus+ 2021-2027 kauden painopisteet:

1. Osallisuus
Erasmus+ -ohjelmaan osallistuminen halutaan mahdollistaa yhä useammalle yksilölle ja laajemmille kohderyhmille.
Ohjelmaan lisätään muun muassa paikallisia nuorisoalan toimintoja, lyhytkestoisia liikkuvuusjaksoja – ryhmäliikkuvuudet

2. Digitaalisuus
hyödynnetään yhä enemmän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kansainvälisessä yhteistyössä: digitaitojen kehittämistä, innovatiivisten virtuaalisten opetusmenetelmien käyttöönottoa ja verkkoteknologian hyödyntämistä.
Virtuaalinen oppiminen täydentää fyysistä liikkuvuutta ja ulkomaanjaksoja. Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa hyödynnetään entistä enemmän verkon välityksellä tapahtuvaa yhteistyötä hankekumppanien kesken.

3. Ympäristövastuullisuus
Ympäristövastuullisen kansainvälisyyden tavoitteena lisätä osallistujien ja organisaatioiden ympäristötietoutta ja sitoutumista kestävään kehitykseen.
Ulkomaanjaksojen hiilijalanjäljen pienentäminen suosimalla mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä matkustusmuotoja ja virtuaalista yhteistyötä.

4. Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan
Tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista osallistumista tukemalla aktiivista kansalaisuutta ja edistämällä sosiaalisten ja kulttuurienvälisten taitojen, kriittisen ajattelun ja medialukutaidon kehittymistä.
Ohjelmassa etusijalla ovat hankkeet, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja nuorten kansalaistoimintaan. Keskiössä on myös tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen Euroopan unionin asioista, EU:n yhteisistä arvoista ja yhteisöllisyyden ja moninaisuuden periaatteista.

Tämä SDO:n oma KA1 hanke mahdollistaa opiskelijoiden, opettajien sekä muun henkilöstön apurahan vaihtojaksolle Erasmus+ sääntöjen mukaisesti.
Toisessa Euroopan maassa suoritettavan jakson aikana ammatillinen opiskelija voi syventää omaa ammattitaitoaan joko opiskelemalla tai suorittamalla alansa työharjoittelun. Opiskelijan liikkuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Hankkeen toteutus

Ulkomaanjaksosta kiinnostuneen opiskelijan tai opettajan/henkilöstön tulee ottaa yhteyttä kansainvälisten asioiden koordinaattoriin tai yhteyshenkilöön omalla kampuksella. Opiskelijoille järjestetään kansainvälisen toiminnan online info mahdollisuuksista kaksi kertaa lukukaudessa. Opiskelijat hakevat ulkomaanjaksolle oman Wilman kautta. Hakuohjeet Wilman pysyvässä tiedotteessa: Be Curious- Go Global. Vaihtoon lähtijät päätetään yhdessä oma opettajan kanssa. Päätös hakemukseen tehdään kansainvälisen toiminnan työryhmän kokouksissa. Jokainen vaihtojakso on osa opiskelijan HOKSia, ulkomaisen työpaikan kanssa tehdään koulutusopimus (training agreement).
Asiantuntijoiden vaihtojakso sovitaan ensin oman esihenkilön kanssa. Kaikille lähtijöille järjestetään valmennusta, yhteisiä verkkovalmennuksia/yksilöllistä valmennusta riippuen vaihtokohteesta. kaikista vaihtojaksoista raportoidaan sovitulla tavalla: esim. blogi/ Instagram-tilin päivitys ulkomaan jaksosta. hankeverkoston kokouksessa joka lukukaudelle. Oppilaitoksen edustajat kokoontuvat säännöllisesti verkkokokoukseen ja kaksi kertaa vuodessa vuorotellen oppilaitoksissa.

Lisätietoja hankkeesta

Hankekauden aikana tavoitteena 11 asiantuntijaliikkuvuusjaksoa EU maassa SDO:n oman ulkomaisen oppilaitos/työelämäverkoston vahvistamiseksi. Tavoitteena kehittää ja yhdenmukaistaa yhteistyömalleja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Siksi rahoitusta haettu myös 2-3 henkilön valmistelevalle vierailulle. Lisäksi 10 opiskelijan ryhmävaihto mahdollisuus sopivassa kohteessa, jolloin vaihtojaksolle lähdetään opettajan johdolla. Tämä mahdollista myös nuorempien, rohkaisua ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallistumisen vaihtojaksoille. Ryhmävaihdon pituus vähintään 10 päivää plus matkapäivät.
Tavoitteena on myös vahvistaa kotikansainvälisyyttä oppilaitoksen kampuksilla esimerkiksi erilaisten teema-päivien/tapahtumien myötä. Tavoitteena myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemusten hyödyntäminen oppilaitoksen arjessa.
Opiskelijoiden/asiantuntijoiden valmennus toteutetaan usein digitaalisten välineiden avulla (teams kokoukset, sähköposti) eri kampusten välillä.

Hankkeen tulokset

Myönnetystä Erasmus+ hankeavustuksesta 55 750,00 € SDO käytti 55 558,40€ (99,66%).
Tavoitteet ylittyivät: hankeavustus mahdollisti yhteensä 33 erilaista liikkuvuusjaksoa (staff & students).

Hankkeesta myönnetyn avustuksen turvin ulkomaanjaksolle lähti 18 opiskelijaa. Vaihtojaksot vaihtelivat 14 päivän ryhmäliikkuvuus jaksoista kuukauden yksilöllisiin vaihtojaksoihin osana opintoja. Kohteina olivat opiskelijan opintoihin sopivat työpaikat eri EU maissa (Belgia, Malta, Tanska ja Espanja) sekä EU:n ulkopuolella (Thaimaa ja Filippiinit) Erasmus+ kaudella 2021-2027 on mahdollista lähteä myös EU:n ulkopuolelle. Erasmus+ avustusta voidaan käyttää EU:n ulkopuolelle 20% kokonaisrahoituksesta.

Erasmus+ hanke mahdollisti 15 asiantuntijaliikkuvuusjaksoa: 11henkilöstön job-shadow jaksoa eri kohteissa (EU:n alueella: Belgia, Tanska, Espanja, Portugali – EU:n ulkopuolella: Indonesia, Sveitsi, Thaimaa) sekä kaksi opettajaa kävi Italiassa kansainvälisellä ammatillisella kurssilla.
Nämä henkilöstön vaihtojaksot olivat yleensä yhdistettynä opiskelijoiden vaihtojaksoon sisältäen opiskelijoiden ohjaamista ja arviointia kansainvälisissä työpaikoissa. Lisäksi kaksi esihenkilöä kävi valmistelevalla kauneusalan yhteistyöhön liittyvällä vierailulla Latviassa.

Erasmus+ toiminta on vastavuoroista, joten SDO otti vastaan runsaasti asiantuntijavierailijoita erilaisista organisaatioista ympäri Eurooppaa. Lisäksi neljä korkea-asteen opiskelijaa tekivät opintoihinsa liittyvää Erasmus+ harjoittelua SDO:n järjestämänä. Kaksi saksalaista lastentarhan opettajaksi opiskelevaa harjoitteli helsinkiläisissä päiväkodeissa (marraskuu2022). Kaksi espanjalaista markkinointi alan opiskelijaa harjoitteli erilaisissa projekteissa Oulun kampuksella huhti-toukokuussa 2023 yhteistyössä OSAO:n kanssa.

Suomen Diakoniaopisto Heli Ramula heli.ramula@sdo.fi +358 50 395 5986